Verantwoord beleggen vinden wij belangrijk

Wij kiezen voor het opnemen van verantwoord beleggen in ons beleggingsbeleid. Dit houdt in dat we bij alle belangrijke beleggingsbeslissingen, de verschillende aspecten van verantwoord beleggen zullen meewegen. Wij vinden dat dit in het belang is van het pensioenfonds zelf en van haar deelnemers. Het meewegen van dergelijke aspecten draagt namelijk bij aan het verminderen van risico’s voor het pensioenfonds. Bijvoorbeeld risico’s als gevolg van corruptie of bijdrage aan ongewenste activiteiten. Ook helpt een duurzame focus bij het beschermen van de waarde van onze beleggingen op de langere termijn.

Waar we in beleggen

Bij onze beleggingen letten we op mens, milieu, sociale verhoudingen en goed bestuur. Uiteraard beleggen we niet in activiteiten die bij wet of door internationale verdragen zijn verboden.

Wij beleggen in obligaties (leningen van overheden en bedrijven) (70%), aandelen (15%) en vastgoed (15%). Onze duurzame aanpak zit deels in aandelenfondsen van WTW en Robeco, die een uitgebreide ESG-screening voert voor de bedrijven waarin wij investeren. Ook binnen de obligatiefondsen bij Robeco en M&G wordt duurzaamheid meegenomen in het bepalen van de aantrekkelijkheid van een bedrijf. Tot slot werkt M&G actief aan de verduurzaming van onze vastgoedportefeuille.

Waar we niet in beleggen

Voldoen bedrijven niet aan bepaalde duurzame criteria, dan worden deze uitgesloten uit de portefeuille van het pensioenfonds.

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van wapens
  • Ondernemingen die de Global Compact schenden
  • De steenkoolindustrie
  • De tabaksindustrie

Betrokken aandeelhouder

Wij stellen ons op als betrokken aandeelhouder door invloed uit te oefenen op de bedrijven waarin wij investeren. Dit doet WTW & Robeco namens het pensioenfonds door het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen te gebruiken en als aandeelhouder met bedrijven in gesprek te gaan.

Lees meer
Verantwoord beleggen

In gesprek

Bestuurslid Jan Ambergen beantwoordt de vragen van deelnemer Daan van der Mee over verantwoord beleggen.

Verantwoord beleggen

Uitvoering beleggingen

We voeren zelf geen beleggingen uit, maar hebben dat uitbesteed aan meerdere gespecialiseerde vermogensbeheerders. Dit zijn:

  • Aandelen: WTW & Robeco
  • Obligaties: Robeco en M&G
  • Vastgoed: M&G en CBRE Real Estate

De criteria die het pensioenfonds stelt op het gebied van verantwoord beleggen, gelden ook voor deze vermogensbeheerders en het pensioenfonds verwacht van hen dat zij zich verantwoorden over het gevoerde ESG-beleid.

SFDR: regelgeving voor informatie over duurzaamheid

SFDR is nieuwe Europese wetgeving die financiële organisaties verplicht om openbaar te maken hoe ze omgaan met duurzaamheid. De afkorting staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Door SFDR moet transparant worden hoe duurzaam de beleggingen zijn. Dan kunnen afnemers, zoals pensioenfondsen, beleggingsproducten makkelijker met elkaar vergelijken en bewustere keuzes maken.

Het IFF Pensioenfonds moet de informatie over de duurzaamheid van haar beleggingen, onder andere via de website, delen. Het bestuur van het pensioenfonds staat achter de doelstelling van meer duurzaamheid.

Lees meer

Veelgestelde vragen

Bij alle belangrijke beleggingsbeslissingen wegen we duurzaamheidscriteria mee in samenhang met andere criteria zoals kwaliteit van de vermogensbeheerders en beleggingsteams. Onze keuze om in fondsen te beleggen heeft als gevolg dat verantwoord te beleggen niet altijd op kostenefficiënte manier kan worden ingevuld. We kijken wel constant hoe we kunnen kiezen voor meer duurzame beleggingen zonder afbreuk te doen aan onze doelstelling: voldoende rendement behalen om aan de pensioenverplichtingen te voldoen.