SFDR: regels voor informatie over duurzaamheid

SFDR is nieuwe Europese wetgeving die financiële organisaties verplicht om openbaar te maken hoe ze omgaan met duurzaamheid. De afkorting staat voor Sustainable Finance Disclosure Regulation. Door SFDR moet transparant worden hoe duurzaam de beleggingen zijn. Dan kunnen afnemers, zoals pensioenfondsen, beleggingsproducten makkelijker met elkaar vergelijken en bewustere keuzes maken. Het IFF Pensioenfonds moet de informatie over de duurzaamheid van haar beleggingen, onder andere via de website, delen. Het bestuur van het pensioenfonds staat achter de doelstelling van meer duurzaamheid.

Gedragslijnen wat betreft duurzaamheidsrisico's

De laatste jaren is de nadruk om duurzaam te produceren, zorg voor het klimaat en gelijke behandeling van mensen steeds belangrijker geworden (ook wel Environment, Social and Governance (ESG) genoemd). Het IFF pensioenfonds vindt dat bedrijven en vermogensbeheerders die hier geen rekening mee houden een bestaansrisico lopen op langere termijn. Doelstelling van het ESG-beleid van het pensioenfonds is dan ook om waar mogelijk in duurzame bedrijven te investeren.

Als onderdeel van dit beleid wordt belegd in bedrijven die ook rekening houden met dit risico. Hiervan is de verwachting dat zij op de lange termijn een betere opbrengst (rendement) behalen.

IFF pensioenfonds neemt duurzaamheid serieus en hierbij kijken we naar twee invalshoeken.

  • De eerste invalshoek is de maatschappelijke kant. Hierbij wil we met onze beleggingen zo veel mogelijk rekening houden met de principes uit ESG.
  • De tweede invalshoek is de financiële kant. Bij deze kant wordt er gekeken naar de positieve impact van duurzaamheid op de langere termijn van risico/ rendementskarakteristieken van het pensioenvermogen.

Het pensioenfonds past duurzaamheidsbeleid in het beleggingsbeleid toe. Bij alle belangrijke beleggingsbeslissingen worden duurzaamheidscriteria meegewogen samen met andere criteria.

Door de grootte van het IFF Pensioenfonds en de keuze voor fondsbeleggingen is het echter niet altijd kostenefficiënt. In het selectieproces van onze beleggingsproducten wordt dit expliciet meegenomen. Tegen de normen en criteria van het IFF pensioenfonds worden de vermogensbeheerders getoetst.

Naast de algemene uitbestedingscriteria neemt het IFF pensioenfonds in de selectie, bewaking en evaluatie van vermogensbeheerders de volgende criteria mee:

  • De vermogensbeheerder heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen (Principles for Responsible Investment of PRI) van de Verenigde Naties ondertekend.
  • De vermogensbeheerder moet in de beleggingskeuzes voldoen aan alle relevante wet- en regelgeving. De vermogensbeheerder doet geen beleggingen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, opslag of verhandeling van clustermunitie en landmijnen. Daarnaast wil het pensioenfonds niet beleggen in bedrijven en/of personen waar internationale sancties tegen zijn afgekondigd.
  • De vermogensbeheerder moet in staat zijn om volgens relevante ESG wet- en regelgeving inzicht te geven.

Bij een deel van het belegd vermogen (aandelen) kan het pensioenfonds indirect een actievere positie innemen. Dit houdt in dat zij verwacht dat bij aandeelhoudersvergaderingen de fondsmanager actief gebruik maakt van stemrecht op ESG relevante onderwerpen.

 

Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen

Hoewel het IFF pensioenfonds bewust duurzaamheidscriteria meeneemt bij haar beleggingsbeslissingen, worden ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking genomen. Met ongunstige duurzaamheidsfactoren wordt bedoeld het risico dat de waarde van een belegging daalt doordat er een gebeurtenis of omstandigheid is op milieu, sociaal of governance (goed bestuur) of te wel ESG.

Vanuit de SFDR wetgeving moeten pensioenfondsen de pensioenregeling classificeren als ofwel:

  • Een product dat duurzame belegging tot doel heeft (artikel 9)
  • Een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot (artikel 8)
  • Overig

IFF kiest ervoor om het pensioenproduct voorlopig te classificeren als “overig”. IFF neemt duurzaamheid als aanvullend criterium mee in haar beleggingsbesluitvorming, maar richt zich niet op een specifiek duurzaamheidsdoel (artikel 9 SFDR) en promoot ook geen ecologische of sociale kenmerken (artikel 8 SFDR).

De onderliggende beleggingen van de pensioenregeling houden daarom geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten (artikel 6 SFDR). 

Het IFF pensioenfonds heeft haar vermogensbeheer uitbesteed en houdt hierdoor wel rekening mee bij de selectie, bewaking en evaluatie van haar vermogensbeheerders. Wij vragen op welke manier zij invulling geven aan de vereisten onder de SFDR. Het IFF pensioenfonds verwacht van haar vermogensbeheerders dat zij voldoen aan deze vereisten en monitort periodiek op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven.

Beloningsbeleid met betrekking tot het opnemen van duurzaamheidsrisico’s

De beloning van de bestuurders/werknemers van het IFF pensioenfonds zijn niet afhankelijk van de mate waarin het IFF pensioenfonds duurzaamheidsrisico’s op neemt in het beleggingsbeleid.

Duurzaamheidsbeleid (SFDR II) classificatie IFF pensioenfonds

Het IFF pensioenfonds neemt zowel duurzaamheid als duurzaamheidsrisico’s serieus en heeft daar beleid op gemaakt.

Zij ziet dit als onderdeel van haar verantwoordelijkheid als pensioenfonds. De Nederlandse regelgever (AFM en-De Nederlandsche Bank) verwacht van de Nederlandse pensioenfondsen dat zij aan de regelgeving over dit onderwerp voldoen. Onder deze regelgeving draagt het IFF pensioenfonds zich verder niet uit als een “groen” product zoals beschreven in Sustainable Finance Disclosure Regulation II (SFDRII). Vrij in het Nederlands vertaald: regelgeving voor informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële sector. Hierdoor is het IFF pensioenfonds aan te merken als “overig product”.