We can process your personal data for our services. We also use cookies on our website. For more information, see our privacy statement.

Close

Privacy statement

Stichting IFF Pensioenfonds gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bij het verwerken van uw persoonsgegevens houden wij ons aan de privacywetgeving. In dit privacystatement leggen wij u uit welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

1. Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond

Doelbinding en beperking

Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die nodig zijn voor de

volgende doeleinden:

1. De uitvoering van de pensioenovereenkomst tussen de deelnemers en de werkgever

2. De wettelijke verplichtingen die op het pensioenfonds rusten.

Het pensioenfonds verzamelt en verwerkt persoonsgegevens slechts voor bovenstaande

doeleinden en niet voor andere doeleinden, zoals marketing en profilering.

 

Rechtmatige verkrijging

Het pensioenfonds verkrijgt de persoonsgegevens rechtmatig. Het pensioenfonds verkrijgt de

persoonsgegevens op grond van

1. de pensioenovereenkomst tussen de werkgever en de deelnemers en

2. de uitvoeringsovereenkomst die de werkgever met het pensioenfonds heeft gesloten;

3. het pensioenreglement;

4. wet- en regelgeving.

De verschaffing van persoonsgegevens en de verwerking van persoonsgegevens berust niet op

toestemming van de (gewezen) deelnemer of diens nabestaande of andere belanghebbende of

een overeenkomst met de (gewezen) deelnemer of diens nabestaande of een andere

belanghebbende.

 

2. Persoonsgegevens

Het pensioenfonds verwerkt de volgende persoonsgegevens

1. Naam

2. Adres

3. Woonplaats/land

4. E-mailadres

5. Bankrekeningnummer

6. Burgerservicenummer (BSN)

7. Geslacht

8. Geboorte- en Overlijdensdatum

9. Datum huwelijk, aanvang geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding

10. Gegevens van echtscheiding einde geregistreerd partnerschap of gezamenlijke huishouding

11. Gegevens van (ex)partners(s) en eventuele kinderen, waaronder naam, geboorte- en

overlijdensdatum, geslacht, adres bankrekeningnummer en Burgerservicenummer

12. Gegevens over dienstverband, waaronder aanvang en einde dienstverband salarisgegevens,

pensioengevende toeslagen en deeltijdfactoren

13. Gegevens over vrijwillige voortzetting van de pensioendeelneming

14. Gegevens over arbeidsongeschiktheid, inclusief WIA- en WAO-uitkeringen

15. Gegevens over in- en uitgaande waardeoverdracht

16. Ingangs- en einddatum van pensioen of uitkering.

 

Andere persoonsgegevens, zoals nationaliteit verwerkt het pensioenfonds niet.

Ook geen bijzondere gegevens, zoals gegevens over godsdienst of levensovertuiging, ras,

politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven en het lidmaatschap van een vakvereniging zijn

bijzondere gegevens en strafrechtelijke persoonsgegevens.

 

3. Beveiliging en geheimhouding

Het pensioenfonds beschermt persoonsgegevens met passende beveiligingsmaatregelen die

waarborgen bieden tegen risico's van verlies of ongeautoriseerde toegang, vernietiging,

gebruik, wijziging of openbaarmaking van gegevens.

Het pensioenfonds houdt de persoonsgegevens geheim voor onbevoegden en personen die

niets met de verwerking van doen hebben.

Het pensioenfonds deelt persoonsgegevens niet met derden, tenzij de wet of de rechter het

pensioenfonds daartoe verplicht.

 

4. Datalekken

Persoonsgegevens moeten beveiligd zijn. Er is sprake van een datalek

 • als er inbreuk wordt gemaakt op de beveiliging,
 • als daarbij persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt of verloren zijn gegaan,
 • als er een aanzienlijke kans is dat er ernstige nadelige gevolgen zijn voor de bescherming van persoonsgegevens is. Het gaat dan om
  • Gegevens over de financiële of economische situatie: salaris en
  • pensioengegevens, gebruikersnamen en inlogcodes

o Gegevens die kunnen leiden tot persoonsfraude, zoals BSN, paspoort of

identiteitskaart of rijbewijs.

Het pensioenfonds meldt een datalek aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan degene van

wie de data zijn gelekt.

 

5. Verantwoordelijk

Het pensioenfonds is verwerker en dus verantwoordelijk voor de persoonsgegevens. Het pensioenfonds verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens, en de Algemene Verordening Gegevensbescherming .

 

6. Verkrijgen persoonsgegevens

Het pensioenfonds ontvangt de benodigde persoonsgegevens van verschillende partijen.

 • u of uw wettelijke vertegenwoordiger
 • uw werkgever
 • Basisregistratie Personen / Register Niet Ingezetenen
 • Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV)
 • deurwaarders en andere gerechtigde instanties die vorderingen op deelnemers beheren.
 • CAK (premies voor de inhouding van de Zorgverzekeringswet (ZVW) voor de gepensioneerden die buiten Nederland en in Europa wonen)
 • vorige pensioenuitvoerders

 

7. Welke partijen geven wij toegang tot uw persoonsgegevens?

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen in de volgende omstandigheden:

·         Het pensioenfonds heeft de administratie uitbesteed aan een bewerker:  Blue Sky Group in Amstelveen . Hun werknemers kunnen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Zij krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor de bovenstaande doeleinden

 

·         Derde partijen die uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken. Voorbeelden:

 

o    het bedrijf dat onze post verstuurd

o    gerechtsdeurwaarders voor het innen van vorderingen

o    de certificerende actuaris ten behoeve van de jaarwerkcontrole

Dergelijke derde partijen mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken voor de bovenstaande doeleinden en alleen in overeenstemming met onze instructies

 

Wij verwerken uw persoonsgegevens niet in landen buiten de Europese Unie.

 

8. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of waarvoor ze worden verwerkt. Sommige gegevens bewaren wij voor een langere periode omdat de wet ons dat verplicht. Het uitgangspunt is dan de wettelijke bewaartermijn.

Bij opgebouwde rechten bewaren wij uw persoonsgegevens minimaal 7 jaar nadat de laatste betrokken rechthebbende (bijvoorbeeld partner of wees) is overleden. 

 

9. Recht op inzage, correctie en bezwaar

U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien die het Fonds heeft geregistreerd. Indien er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kunt u schriftelijk verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Hierbij geldt dat wij voldoende zekerheid over uw identiteit moeten hebben. U kunt uw verzoek richten aan:

Stichting IFF Pensioenfonds

Professor E.M. Meijerslaan 1

1183AV Amstelveen

 

10. Website

Bij het bezoek aan deze website worden op uw computer, tablet of smartphone cookies geplaatst. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestandjes. Bij uw volgende bezoek worden de cookies gebruikt om u te herkennen. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u bij een bezoek aan onze website niet elke keer dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Uw instellingen en voorkeuren worden onthouden en dat maakt een volgend bezoek aan de site gemakkelijker. Daarnaast kunnen dankzij cookies de informatie en aanbiedingen op de site worden afgestemd op uw voorkeuren.

Tevens gebruiken wij deze cookies voor statistische doeleinden en ook voor het verzamelen van gegevens over het bezoekgedrag. Gegevens over uw bezoekgedrag gebruiken wij om onze communicatie over onze producten en diensten verder te optimaliseren. De informatie die wij op die manier van onze bezoekers krijgen behandelen wij zorgvuldig. De gegevens worden in overeenstemming met de wet gebruikt.

 

Wijzigingen

We kunnen dit privacystatement wijzigen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen. Dit privacystatement is voor het laatst bijgewerkt op 25 mei 2018

 

Choose your language

Algemene voorwaarden

Op het gebruik van de mijn-omgeving zijn algemene voorwaarden van toepassing

Bekijk de voorwaarden (PDF)Of ga naar de homepage