Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement.

Sluiten

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het verantwoordingsorgaan beoordeelt het beleid van het bestuur en adviseert bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan
Mevr. R. Munting 
Mevr. D. Dekeling 
Hr. G. van Es 

De visitatiecommissie houdt toezicht op het beleid van het bestuur, de algemene gang van zaken binnen het pensioenfonds en de risicobeheersing. Ook ziet de visitatiecommissie toe op het maken van een evenwichtige belangenafweging. De visitatiecommissie legt verantwoording af aan het bestuur en rapporteert ook aan het verantwoordingsorgaan en aan de directie van IFF. In het jaarverslag van het pensioenfonds vindt u een verslag van de bevindingen van de commissie.

Er zijn drie sleutelfuncties: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak op hun aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie.

Onze sleutelfunctiehouders

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld. De sleutelfunctiehouder risicobeheer beoordeelt en bewaakt het risicobeheersysteem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder heeft een onafhankelijke positie binnen het pensioenfonds. 

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds. Sprenkels en Verschuren is de actuarieel sleutelfunctiehouder en ook de certificerend actuaris van het pensioenfonds.  

De interne auditfunctie

We hebben gerichte onderzoeken (audits) en controleren hiermee de werking van de interne beheersingsmaatregelen en –procedures van het pensioenfonds. De interne auditfunctie is het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds.

 

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) controleert de financiële opzet van het pensioenfonds en de deskundigheid en integriteit van de bestuurders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) let op de communicatie van het pensioenfonds met zijn deelnemers.

De Authoriteit Persoonsgegevens(AP)

De Authoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder andere door onderzoek te doen naar de naleving van de privacywetgeving en door privacyklachten te behandelen.  

Accountancy en actuariaat 

PricewaterhouseCoopers is de externe accountant. Zij controleren jaarlijks onze cijfers en keuren het jaarverslag goed. Sprenkels en Verschuren houden zich als actuaris bezig met het doorrekenen en evalueren van onze verplichtingen en de daarbij horende risico's.

Kies uw taal

Welkom op de website van Pensioenfonds IFF

Op het gebruik van deze website is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage