Ons beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van IFF Pensioenfonds

Om te zorgen dat de koopkracht van de pensioenen van de deelnemers op peil blijft en er niet gekort hoeft te worden, beleggen pensioenfondsen op de financiële markten. IFF Pensioenfonds is hier geen uitzondering in en belegt het vermogen van haar deelnemers via een gestructureerd proces en op een verantwoorde manier.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid en wordt hierbij geholpen door de beleggingsadviescommissie (BAC). Het beleggingsbeleid is erop gericht om een resultaat te behalen met een gebalanceerde afweging tussen rendement en risico. Hierbij houdt het bestuur rekening met de doelstellingen van het pensioenfonds, de lange termijn horizon van het pensioenfonds, marktomstandigheden en de maatschappelijke rol van het pensioenfonds.

Hoe bepalen we ons beleid?

Het bestuur bepaalt in eerste instantie het gewenste risicoprofiel van het pensioenfonds. Dit is van belang zodat duidelijk is welke risico’s het pensioenfonds wil en kan lopen om rendement te behalen. Daarbij gaat het pensioenfonds uit van de financiële theorie dat risico moet worden gelopen om rendement te behalen. Het risicoprofiel wordt bepaald aan de hand van onder andere het deelnemersbestand (bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd) en de uitgevoerde regeling (bijvoorbeeld eventuele indexatie). Daarnaast wordt ook bij deelnemers en sociale partners gevraagd naar hun voorkeuren.

Naast het vastgestelde risicoprofiel gebruikt het pensioenfonds ook zogenoemde beleggingsovertuigingen als uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. De overtuigingen hebben betrekking op de visie van het pensioenfonds over de werking van financiële markten, beleggingscategorieën en beleggingsstijlen.

Om de optimale verdeling over beleggingscategorieën (bijvoorbeeld aandelen en obligaties) in de beleggingsportefeuille te bepalen, wordt gebruik gemaakt van een zogenaamde asset-liability-management studie (ALM). In de ALM-studie worden beleggingen en verplichtingen naar de toekomst toe geprojecteerd met behulp van lange-termijn economische veronderstellingen ten aanzien van risico en rendement. Door het uitvoeren van de ALM-studie wordt zichtbaarwat het effect is van wijzigingen in de beleggingsportefeuille op het risico-/rendementsprofiel van het pensioenfonds. Omdat de situatie van het fonds en de omstandigheden in financiële markten kunnen wijzigen wordt eens in de circa drie jaar een ALM-studie uitgevoerd.Wanneer de verdeling over de beleggingscategorieën bepaald is, worden vermogensbeheerders geselecteerd om het beleggingsbeleid uit te voeren. Vermogensbeheerders worden geselecteerd na een uitgebreid selectietraject waarin diverse criteria van het pensioenfonds worden gebruikt. Naast criteria als kosten, in het verleden behaald rendement en organisatie speelt maatschappelijk verantwoord beleggen ook een grote rol in de aanstelling van een vermogensbeheerder.

Hoe beheersen we risico’s?

Het pensioenfonds is bewust dat beleggen samen gaat met risico’s. Een van de uitgangspunten van het pensioenfonds is dat het rendement van beleggen opweegt tegen de risico’s. Twee van de grootste risico’s voor het pensioenfonds zijn het rente- en valutariscio. Het pensioenfonds probeert deze risico’s zoveel mogelijk de beheersen en te monitoren.

Doordat het pensioenfonds belegt in wereldwijde aandelen loopt het pensioenfonds risico op vreemde valuta als de Amerikaanse dollar. Wanneer de Amerikaanse dollar in waarde afneemt heeft dit een negatief effect op de waarde van de beleggingsportefeuille. Om dit te voorkomen wordt dit risico door het pensioenfonds afgedekt.

Naast het valutarisico is het pensioenfonds ook blootgesteld aan renterisico. Bij een lagere rente moet het pensioenfonds meer geld in kas hebben om dezelfde pensioenen te kunnen betalen (ofwel de verplichtingen stijgen en de dekkingsgraad daalt) terwijl bij een hogere rente vandaag minder geld nodig is en de dekkingsgraad dus stijgt. Het pensioenfonds dekt dit risico gedeeltelijk af met staatsobligaties en andere financiële contracten. 

Verantwoord beleggen

IFF Pensioenfonds is zich bewust van haar rol binnen de maatschappij en vindt het daarom belangrijk om duurzame aspecten mee te nemen in het beleggingsbeleid. Het bestuur is ook van mening dat duurzaam beleggen in het belang is van het pensioenfonds zelf en van haar deelnemers.

Duurzaamheid kan bijdragen aan het verminderen van onverwachte risico’s als gevolg van bijvoorbeeld corruptie of andere ongewenste activiteiten. Een duurzame focus kan zo helpen bij het beschermen van de waarde van de beleggingen van IFF Pensioenfonds op de langere termijn. Er is gekozen om duurzaamheidsbeleid toe te passen binnen het beleggingsbeleid. Dit houdt in dat bij alle belangrijke beleggingsbeslissingen, duurzaamheid wordt meegewogen in samenhang met de andere criteria.  Het bestuur snapt ook dat door de keuze om in fondsen te beleggen, de mogelijkheden tot maatschappelijk verantwoord beleggen soms beperkt zijn. Toch zal telkens worden onderzocht wat de duurzaamheid van een nagestreefde belegging is en in welke mate een meer duurzame variant overwogen kan worden zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen van de portefeuille.

IFF Pensioenfonds voert zelf geen beleggingen, maar laat dat doen bij  meerdere gespecialiseerde vermogensbeheerders. De normen en criteria die het pensioenfonds stelt op het gebied van ethisch beleggen, gelden voor deze vermogensbeheerders. Het pensioenfonds verwacht van de vermogensbeheerders dat zij zich verantwoorden over het gevoerde ethische beleid. Ook zal het pensioenfonds zelf transparant verantwoording afleggen aan de betrokkenen bij het beleggingsbeleid.