Integriteitsbeleid

Mei 2018

Het pensioenfonds heeft als uitgangspunt dat iedereen in het bestuur zich integer gedraagt. Wat wij hiermee bedoelen is dat wij ons volgens de normen en waarden van onze maatschappij gedragen. Daarnaast houden we ons natuurlijk ook aan wet- en regelgeving. Het bestuur maakt bijvoorbeeld beleid voor het tegengaan van belangenverstrengeling, strafbare feiten of andere wetsovertredingen, schending van vertrouwen in de financiële onderneming of de financiële markten, andere handelingen die niet zijn zoals het hoort in het maatschappelijk verkeer.

                                                                                                                                                                         

Hoe het IFF Pensioenfonds dit heeft georganiseerd, is beschreven in het Integriteitsbeleid. Dit beleid is gericht op de volgende zaken:

  • Integriteitsrisico’s zoveel mogelijk voorkomen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om risico’s van handel met voorkennis, benadeling van derden, fraude, witwassen, terrorismefinanciering, belangenverstrengeling, en schending van privacy. Het bestuur heeft de risico’s in kaart gebracht, nagedacht over de kans dat ze zich voordoen en maatregelen getroffen om ze te voorkomen.
  • Transparant maken wat van alle betrokkenen wordt verwacht: het bestuur heeft een gedragscode opgesteld zodat alle leden weten waar ze zich aan moeten houden. Aan het begin van elk jaar tekenen ze ervoor dat ze zich aan die code zullen houden en aan het einde van elk jaar tekenen ze om te verklaren dat ze dit inderdaad hebben gedaan.
  • Een veilige melding en behandeling waarborgen bij situaties waarin waarden en normen dan wel wet- en regelgeving wordt geschonden: Daarvoor heeft het bestuur een Klokkenluiders- en Incidentenregeling opgesteld. Die geldt specifiek voor incidenten, misstanden en/of onregelmatigheden; iedereen die te goeder trouw een melding doet, valt onder de bescherming van deze regeling.
  • Daarnaast is er een Klachten- en Geschillenregeling. Daar kunnen deelnemers een beroep op doen wanneer ze zich in hun rechten geschaad voelen of hun ongenoegen willen uiten over de wijze waarop ze zijn behandeld.
  • Het onderwerp integriteit continu levend houden: onderwerpen die verband houden met integriteit komen telkens terug op de agenda van het bestuur. Behalve de gedragscode worden bijvoorbeeld ook de nevenfuncties elk jaar in kaart gebracht, en wordt een complianceverslag opgemaakt.
  • Toezicht bevorderen op de naleving van normen en waarden en van de wet- en regelgeving: het toezicht ligt bij de compliance officer. Dit is de directeur van IFF, Jeroen van Noorden. Maar ook alle deelnemers worden uitdrukkelijk opgeroepen om mee toe te zien op de integriteit. Overigens is er ook extern toezicht vanuit De Nederlandsche Bank.

Ook de integriteit van de partijen waaraan het pensioenfonds uitbesteed worden gemonitord (zie Uitbestedingsbeleid).