Financieringsbeleid

Mei 2018

IFF pensioenfonds heeft als missie om, binnen de regeling die de sociale partners hebben afgesproken, een zo optimaal mogelijke uitkering te verzorgen door een zelfstandig pensioenfonds voor (gewezen) deelnemers, gepensioneerden en nabestaanden.

Om deze missie uit te kunnen voeren heeft het pensioenfonds geld nodig. Het geld dat het pensioenfonds maandelijks ontvangt heet premie, en de hoogte van de premie is afgesproken tussen de werkgever (IFF) en de sociale partners (de vakbonden en de OR).

De premie is als volgt verdeeld:

  • IFF betaalt 14% van de salarissom
  • Werknemers die na 1 januari 2003 in dienst zijn gekomen bij IFF betalen 7% van de pensioengrondslag* als pensioenpremie (voor medewerkers in dienst voor 2003 geldt een overgangsregeling)

 

 

IFF heeft toegezegd om minimaal de kostendekkende premie te betalen, maar heeft geen bijstortverplichting als de dekkingsgraad (langdurig) te laag is.

 

Nu is de premie alleen niet voldoende om voldoende pensioenvermogen op te bouwen voor alle deelnemers dus het pensioenfonds belegt het geld wat niet direct nodig is om rendement te genereren.

Dekkingsgraad

De financiële gezondheid van het pensioenfonds wordt gemeten met de dekkingsgraad: dat is de verhouding tussen verplichtingen en bezittingen. Met een dekkingsgraad van 100% heb je in principe precies genoeg geld (bezittingen) om alle opgebouwde pensioenen (verplichtingen) uit te betalen. De dekkingsgraad wordt maandelijks berekend en kan wat schommelen van maand tot maand. Daarom gebruiken we als belangrijkste maatstaf de beleidsdekkingsgraad: het gemiddelde van de laatste twaalf maandelijkse dekkingsgraden.

Met de beleidsdekkingsgraad wordt onze financiële situatie beoordeeld. We gebruiken deze

dan ook voor het nemen van beleidsbeslissingen.

Mocht de beleidsdekkingsgraad te laag zijn kan het pensioenfonds de volgende stappen nemen:

  • Het pensioenfonds kan besluiten om de pensioenen niet meer te verhogen (niet indexeren)
  • Is de dekkingsgraad dan nog te laag, dan zal het pensioenfonds alle pensioenen moeten verlagen. Dit noemen we korten. Dan krijg je minder pensioen. De verlaging geldt voor alle deelnemers, zowel voor de actieve deelnemers, de gepensioneerden, de ex-deelnemers en de (ex-) partners van (ex-) deelnemers.

Daarnaast kan het pensioenfonds de werkgever vragen om extra geld bij te storten of om extra premie te betalen maar de werkgever is niet verplicht daaraan mee te werken.

 

*Pensioengrondslag: salaris plus vakantiegeld plus dertiende maand plus eventuele ploegentoeslag minus franchise

Franchise: gedeelte van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd omdat je vanaf een bepaalde leeftijd AOW krijgt als “basisinkomen”.