Echtscheiding

Bent u getrouwd of hebt u een partnerschap bij de burgerlijke stand laten registreren? Dan heeft uw ex-partner recht op een deel van uw ouderdomspensioen nadat u gescheiden bent. Dit recht heeft uw ex-partner ook als u gescheiden bent van tafel en bed (dan bent u nog getrouwd maar woont u niet meer bij elkaar). Het gaat om de helft van het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd toen u getrouwd was of toen u geregistreerd was als partners. We noemen dit 'verevening'. Uw ex-partner en u krijgen allebei een pensioenoverzicht van het pensioenfonds.

Verevening vraagt u aan door het formulier 'Mededeling van scheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen' in te vullen.

Binnen twee jaar melden

Als u uw scheiding binnen twee jaar meldt aan het pensioenfonds, dan zorgt het fonds ervoor dat uw ex-partner zijn of haar gedeelte van het pensioen krijgt uitbetaald. Doet u dit niet binnen twee jaar, dan moet u de betaling zelf met uw ex-partner regelen. Het pensioenfonds kan de kosten van de verevening bij u en uw ex-partner in rekening brengen.

U kunt als echtgenoten of partners ook andere afspraken maken. Dit kan in de huwelijkse voorwaarden, in de voorwaarden voor het partnerschap of in de scheidingsovereenkomst.

Woonde u samen maar was u niet getrouwd? En had u ook geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw ex-partner geen recht op een deel van het ouderdomspensioen als u uit elkaar gaat. Ook niet als u een samenlevingscontract hebt.

Partnerpensioen bij scheiding

Gaan u en uw partner scheiden, dan heeft uw ex-partner recht op het tot de scheidingsdatum opgebouwde partnerpensioen. Dit heet ‘bijzonder partnerpensioen’. Onder ‘scheiding’ wordt hier verstaan: echtscheiding, beëindiging van het huwelijk na scheiding van tafel en bed, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of beëindiging van het notarieel samenlevingscontract. U kunt echter met uw ex-partner een afwijkende afspraak maken, bijvoorbeeld dat een lager bedrag aan bijzonder partnerpensioen wordt afgesproken of dat van het bijzonder partnerpensioen wordt afgezien. Een afwijkende afspraak is alleen geldig als u en uw ex-partner deze schriftelijk hebben vastgelegd en het pensioenfonds heeft verklaard hiermee akkoord te gaan.

Is er een recht op bijzonder partnerpensioen toegekend en overlijdt uw ex-partner vóórdat u met pensioen gaat? Dan wordt het bijzonder partnerpensioen weer aan u toegekend en aan uw partnerpensioen toegevoegd. 

Wezenpensioen bij scheiding

De beëindiging van uw relatie is niet van invloed op het recht op wezenpensioen. De verzekering van het wezenpensioen blijft gehandhaafd.

Zelfstandig recht op pensioen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen afspreken dat het verevend ouderdomspensioen en het bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een zelfstandig recht op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit heet conversie. Het zelfstandig ouderdomspensioen gaat in op de reglementaire pensioenleeftijd van uw ex-partner (67 jaar), ongeacht of u dan in leven bent. Een ander gevolg van conversie is dat uw ex-partner na uw overlijden geen recht heeft op bijzonder partnerpensioen.

Conversie moet schriftelijk worden vastgelegd en is alleen mogelijk in geval van echtscheiding, scheiding van tafel en bed of beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Uw pensioenfonds moet met conversie instemmen. Ook voor conversie kan het pensioenfonds kosten bij u en uw ex-partner in rekening brengen.