Pensioen 123 Laag 2

Verhogen (indexatie)

Normaal gesproken wordt geld ieder jaar iets minder waard. U kunt volgend jaar met € 100 iets minder kopen dan nu. Om ervoor te zorgen dat uw pensioen zijn waarde behoudt, proberen we uw opgebouwde pensioen ieder jaar te verhogen. Of dit kan, hangt onder andere af van onze financiële positie. Het bestuur bepaalt aan het eind van elk jaar of we kunnen verhogen, en zo ja met hoeveel.

 

We proberen de pensioenen elk jaar te verhogen zodat uw pensioen gelijk op gaat met de stijging van de prijzen. (We kijken hiervoor naar de CBS-prijsindex gemeten van oktober tot en met oktober).

Wanneer kunnen we verhogen?

Of we de pensioenen kunnen verhogen, hangt onder andere af van de stand van de dekkingsgraad. In onderstaande tabel ziet u wanneer verhogen mogelijk is.

Beleidsdekkingsgraad Verhoging
Lager dan 110% Geen verhoging toegestaan
Tussen 110% en 140,4%* Gedeeltelijke verhoging mogelijk
Boven 140,4% Volledige verhoging mogelijk


* Deze stand is afhankelijk van marktomstandigheden (met name de marktrente). Deze kan jaarlijks wijzigen. Als de dekkingsgraad hoger is dan 110% kijken we of er genoeg vermogen is om de verhoging ook in de komende jaren door te kunnen voeren. Dit noemen we toekomstbestendig verhogen. Het verhogen van de pensioenen heeft invloed op onze dekkingsgraad. Wij kijken daarom ook altijd naar de toekomst bij het nemen van een besluit om wel of niet te verhogen. Het bestuur neemt deze beslissingen altijd met de belangen van zowel werknemers, pensioengerechtigden als de werkgever in het achterhoofd.
 

Verhoging in de afgelopen jaren

Bij een te lage dekkingsgraad kunnen we uw pensioen niet of niet volledig verhogen. Uw pensioen wordt dan mogelijk minder waard. Mocht het in het jaar daarna financieel meezitten voor het pensioenfonds, dan proberen we de pensioenen dan wel te verhogen. Soms kunnen we een extra verhoging doorvoeren. Een extra (inhaal)indexatie kan alleen worden toegekend als de beleidsdekkingsgraad hoger is dan de beleidsdekkingsgraad die nodig is voor volledige indexatie. In onderstaande tabel ziet u hoeveel uw pensioen de afgelopen jaren is verhoogd en hoeveel uw pensioen achterloopt op de prijs- of loonontwikkeling.

Jaar       Prijsindex

Toegekende

indexatie

Indexatie-

achterstand

2015 0,75% 0,33% 0,42%
2016 0,44% 0,16% 0,70%
2017 0,36% 0,00% 1,06%
2018 1,34% 0,70% 1,71%
2019 1,68% 1,24% 2,16%
2020 1,73% 0,93% 2,98%
2021 1,12% 0,00% 4,13%
2022 3,28% 1,43% 6,05%
2023 16,93% 9,57%* 13,86%
2024 -1,98% 0,00% 11,60%

* Ons pensioenreglement voorziet in een reguliere toeslag van maximaal 4% en een extra toeslag voor uitzonderlijke situaties. Het bestuur van het pensioenfonds heeft op 1 januari 2023 gebruik gemaakt van de mogelijkheid om extra toeslag te verlenen vanwege de recordinflatie van 16.93% in 2022.

Verwachting voor de komende jaren

De kans dat we de komende jaren uw pensioen (gedeeltelijk) verhogen is groot. Een verlaging van uw pensioen is op dit moment niet aan de orde. Voor de komende vijf jaar is de kans op verlaging van uw pensioen klein, maar niet uitgesloten. 

Veelgestelde vragen

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie goed genoeg is. Daarnaast wordt ook gekeken naar de indexatieregels die zijn vastgelegd in het pensioenreglement van het fonds en naar de periode en maatstaf die worden gebruikt voor de vaststelling van de hoogte van de indexatie. Op basis van deze uitgangspunten beslist het bestuur van het fonds jaarlijks of de pensioenen volledig, gedeeltelijk of helemaal niet verhoogd kunnen worden.

Bij een besluit over indexeren wordt in ieder geval naar deze uitgangspunten gekeken:
- de hoogte van de dekkingsgraad van het fonds
- de indexatieregels zoals vastgelegd in het pensioenreglement
- de periode en de maatstaf voor vaststelling van de hoogte van de indexatie

Deze drie belangrijke uitgangspunten vormen samen de basis van het besluit of de pensioenen wel of niet verhoogd kunnen worden. Deze uitgangspunten kunnen niet zomaar worden veranderd. De uitgangspunten die de basis vormen voor indexatie kunnen wel per fonds verschillend zijn. Daarom kan het ene fonds in een bepaald jaar soms wel zijn pensioenen verhogen, terwijl dit voor een ander fonds niet het geval is. 

Wij hebben meerdere jaren de pensioenen niet of slechts gedeeltelijk kunnen verhogen. Dat betekent dat uw pensioen achterloopt op de prijsontwikkeling.

Hierdoor wordt uw pensioen minder waard. Een achterstand in het verhogen van de pensioenen kunnen wij repareren door achteraf, wanneer daar voldoende middelen voor zijn, extra geld te stoppen in het alsnog verhogen van de pensioenen. Of dit kan is onder andere afhankelijk van de dekkingsgraad. Een extra (inhaal)indexatie kan alleen worden toegekend als de dekkingsgraad hoger is dan nodig voor volledige indexatie.